Kasutustingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja tellimiskeskkonna www.unitedoil.ee (edaspidi UNITED e-pood) omanik United Oil OÜ vahel UNITED e-poe vahendusel toodete tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad UNITED e-poe vahendusel toodete tellimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 United Oil OÜ on õigustatud UNITED e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.unitedoil.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.unitedoil.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja United Oil OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. UNITED e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad kütustele kehtivaid aktsiis- ja varumakse ning käibemaksu 20%.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda ostukorvi“.Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile„Edasi”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.
3.2. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Jätka ostmist”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.
3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest United Oil OÜ arvelduskontole.
3.5. E-poes sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 8.00-17.00). Kui tellimuse esitamise aeg jääb hiljemaks kui reedel kl 14, toimub tellimuse vormistamine järgneval esmaspäeval.
3.6 E-poes sooritatud tellimuse alusel sisestab United Oil OÜ tellimuse andmed MTA JVIS andmebaasi ja klient peab sisestaud tellimustaotluse kinnitama.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Teie poolt sisestatud tellimuse alusel saadatakse Teile ostuarve mille saate tasuda pangaülekandega Swedbank või SEB Pank arveldusarvele.
4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.
4.4. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.
5.2. Tooted koos toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab United Oil OÜ Eesti piires tasuta kohale üldjuhul 3-5 tööpäeva jooksul.
5.3. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. United Oil OÜ ja vedaja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.4. Tooted antakse vedaja poolt Teile üle koos saatelehega, mille allkirjastamisega kinnitatakse kauba üleandmine.
5.5. Toote üleandmisel võetakse tootes proovipudel mille plommi peate koos saatelehega allkirjastama. Plommitud proovipudel hoiustatakse United Oil OÜ juures 6 kuud.

6. Pretensioonid ja kauba kontrollimine

6.1. United Oil OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, pretensioonide esitamise aeg on kuni kauba ära kasutamiseni kuid mitte kauem kui 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest.
6.2. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama.
6.3. United Oil OÜ ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise või hoiustamise tagajärjel.
6.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode United Oil OÜ kulul.
6.5. Pretensiooni esitamise korral palume saata min 1 liitrine proovipudel Teie juures olevast kaubast. Võimalusel palume proov plommiga sulgeda. Kui teie poolt saadetud proov ei vasta kauba saatedokumentides toodud nõuetele teostab United Oil OÜ tema juures hoiul olevast plommitud algsest proovipudelist täiendava analüüsid, kui ka algse proovipudeli analüüsitulemused ei vasta kauba saatedokumentides toodud parameetritele on United Oil OÜ kohutsatud kauba omal kulul nõuetele vastava kauba vastu vahetama ja tasuma kauba proovida analüüsimise kulud.
Kui algse proovipudeli analüüs vastab saatedokumentides toodud parameetritele ja teie saadetud proov ei vasta, siis on kauba omadused peale teile üleandmist muutunud ja United Oil OÜ ei saa selle eest vastutada. United Oil OÜ on nõus teie kuludega kauba nõuetele vastava kauba vastu vahetama. Proovide analüüsimise kulud tuleb teil tasuda.
6.6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
6.7. Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite kasutamiseks.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. United Oil OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate United Oil OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. United Oil OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida United Oil OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist United Oil OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. Muud tingimused

8.1. Kõiki UNITED e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
8.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.3. Teie ja United Oil OÜ vahel seoses UNITED e-poe vahendusel toodete tellimisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9. Lisainfo

9.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
9.2 United Oil OÜ jätab endale õiguse korrigeeridatoodete hindu. Antud juhul jätabUnited Oil OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
9.3 United Oil OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis.
9.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud.